LANGROVA, s.r.o.
Skrétova 48, 301 00 Plzeň
+420 377 237 550
+420 724 283 720
office@patent-langrova.cz

ID datové schránky: rzthqtu

Zapsaná v rejstříku Komory PZ ČR  pod reg. č. 2509.


View Larger Map

Právní služby

Ochranná známka

- je označení schopné grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu. Podmínkou je, že označení (ochranná známka) je schopno odlišit výrobky anebo služby jedné osoby o výrobků služeb jiné osoby. V zápisném řízení u ochranné známky provádí Úřad průmyslového vlastnictví jednoduchou rešerši, zda není označení shodné se zapsanou ochrannou známkou českou národní, komunitární (EU) nebo mezinárodní platnou na našem území. Zápis ochranné známky dává jejímu vlastníkovi výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro které je registrována a zároveň zakázat třetím osobám ochrannou známku v obchodním styku užívat.
Zápis ochranné známky platí 10 let od data podání přihlášky. Obnovu ochranné známky na dalších 10 let lze provést vždy před uplynutím posledního roku platnosti. Maximální možná doba platnosti registrace ochranné známky není nijak omezena.

 

Patent

- je ochranný dokument, který je udělený na vynález (technické řešení) Pro splnění podmínek patentovatelnosti musí být vynález v čase podání přihlášky nový, musí být výsledkem vynálezecké činnosti a být průmyslově využitelný. V řízení o přihlášce vynálezu provádí Úřad průmyslového vlastnictví tzv. úplný průzkum, při kterém provádí rešerši na stav techniky a zkoumá splnění podmínek patentovatelnosti.
Patent zajišťuje svému majiteli výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám nebo na ně patent převést.
Nelze patentovat zejména objevy, vědecké teorie a matematické metody, estetické výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů.
Maximální možná doba platnosti patentu je 20 let od podání přihlášky, přičemž majitel musí platit každoroční udržovací poplatky.

 

Užitný vzor

- je chráněné technické řešení zapsané v rejstříku užitných vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví. Užitným vzorem lze chránit technické řešení, které je v čase podání přihlášky užitného vzoru nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné. V zápisném řízení Úřad průmyslového vlastnictví tyto požadavky nezkoumá. Zápisné řízení je tak rychlejší, než v případě řízení o přihlášce vynálezu se žádostí o udělení patentu.
Užitným vzorem nelze chránit objevy, vědecké teorie a matematické metody, pouhé vnější úpravy výrobků, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, programy počítačů, odrůdy rostlin, plemena zvířat ani způsoby výroby nebo pracovní činnosti.
Maximální možná doba platnosti užitného vzoru je 10 let od podání přihlášky, přičemž majitel musí provést prodloužení ve čtvrtém a sedmém roce platnosti.

 

Průmyslový vzor

- chrání vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Podmínkou registrace průmyslového vzoru je jeho novost a nebyl před dnem podání přihlášky zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Úřad průmyslového vlastnictví provádí v rámci zápisného řízení obsáhlou rešerši, zda průmyslový vzor splňuje podmínku novosti. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) rešerši neprovádí a vzor je obvykle tímto úřadem v krátké době zapsán.
Platnost průmyslového vzoru je 5 let ode dne podání přihlášky. Obnovu registrace průmyslového vzoru je možno provést na dalších 5 let před uplynutím posledního roku platnosti. Maximální délka platnosti průmyslového vzoru je celkem 25 roků.

 

Know-how

- soubor nepatentovaných výrobně technických, obchodních a jiných podstatných a identifikovaných zkušeností a poznatků, které nejsou známé ani všeobecně dostupné.
Za podstatnou zkušenost či poznatek se považují informace, které jsou nezbytné pro zajištění souladu s dohodnutými postupy zejména výroby, prodeje nebo distribuce smluvního zboží. Za identifikovanou zkušenost či poznatek se považuje taková informace, která je popsána dostatečně srozumitelně tak, aby bylo možno ověřit, zda splňuje kritéria utajení a podstatnosti. Popis know-how může být součástí vertikální dohody, samostatné dohody nebo zaznamenán jinou vhodnou formou.

 

Správní a soudní spory

- správní spory vedené před Úřadem průmyslového vlastnictví nebo jinými správními úřady (např. SZPI, ČOI, celní správa)
- správní spory před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) Alicante
- soudní spory vedené před Městským soudem v Praze a příslušnými odvolacími soudy

 

Zahraničí

- zajišťujeme služby patentové kanceláře, která je oprávněna plnomocně zastupovat před:

  • Evropským patentovým úřadem (EPO), sídlem Mnichov, Německo, ve věci zpracování evropských patentových přihlášek, vedení řízení o přihláškách, vedení sporných řízení (podání odporu proti udělenému evropskému patentu)
  •  Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), sídlem Ženeva, Švýcarsko, ve věci mezinárodních přihlášek vynálezů (označení PCT) nebo ve věci mezinárodních ochranných známek. Mezinárodní ochranné známky lze registrovat v cca 180 zemích, které jsou členy Madridské dohody o zápisu ochranných známek nebo Protokolu k Madridské dohodě.
  • Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), sídlem Alicante, Španělsko, ve věci přihlášek ochranných známek Společenství a průmyslových vzorů Společenství s územním rozsahem celé EU. Dále tento úřad rozhoduje spory ve věcech námitek, návrhů na zrušení anebo návrhu na prohlášení neplatnosti ochranných známek Společenství a zrušení registrace průmyslových vzorů Společenství.

Díky dlouholeté efektivní spolupráci se sítí zahraničních patentových kanceláří jsme schopni zajistit ochranu Vašich práv v různých zemích po celém světě, dle Vašeho požadavku.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Více informací